Aanvullende Informatie

Opleiding:

De leidster van het kinderdagverblijf is gediplomeerd voor een middelbare pedagogische beroepsopleiding conform CAO Kinderopvang.

EHBO:

De leidster van het kinderdagverblijf heeft een diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis, certificaat EHBO bij Baby's en kinderen en daarnaast ook een certificaat Bedrijfshulpverlener.

Stagiaires:

Het kinderdagverblijf begeleidt ook stagiaires. De stagiaire kan op maandag, dinsdag of donderdag aanwezig zijn. De stagiaire is boventallig en telt niet mee voor het aantal aanwezige kinderen. De beroepskracht draagt de verantwoording over u kind of kinderen. De stagiaire kan een leerling zijn van MBO niveau 2 - Helpende, MBO niveau 3 Pedagogisch werk.

Dagopvang:

We plaatsen een kind voor een, twee of drie hele dagen in de week, dus niet voor halve dagen. Er zijn maximaal vijf tot zes kinderen aanwezig in de leeftijd van o tot 4 jaar.

Beroepskracht-kind ratio:

Bij de berekening van het maximale aantal kinderen in de groep wordt rekening gehouden met de verschillende leeftijdssamenstelling in de groep. "Het Kleine Paleis" houdt zich aan het aantal kinderen dat website www.1ratio.nl aangeeft bij het invoeren van de leeftijden. Er zijn maximaal zes kinderen aanwezig.

Contacten ouders:

Tijdens de haal en brengtijden kunt u informatie over u kind aan ons doorgeven, dit vinden we erg belangrijk omdat we u kind een goede opvang willen bieden. Ook vertellen wij hoe de dag van u kind op Het Kleine Paleis verlopen is. Het is ook mogelijk om een gesprek aan te vragen.

Informatie schema:

Het kinderdagverblijf houdt iedere dag een schema bij waarop de ouder en de leidster kan zien wat het kind gegeten of gedronken heeft, slaaptijden en andere bijzonderheden. Natuurlijk vertelt de leidster ook zelf hoe het met u kind is gegaan.

Pedagogisch beleid:

Het kinderdagverblijf werkt met een pedagogisch beleid. Wilt u dit graag inzien, dan kunt u dit aan ons vragen.

Veiligheidsbeleid en gezondheidbeleid:

Het Kleine Paleis houdt een veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid bij met betrekking tot de gezondheid en de veiligheid van de kinderen. Om eventuele risico’s terug te dringen tot aanvaardbaar niveau, is er een plan van aanpak uitgewerkt met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van de kinderen op het kinderdagverblijf. Wilt u dit graag in zien dan kunt u dit aan ons vragen.

Verzekeringen:

Het kinderdagverblijf heeft een ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de kinderen.

Extra dag:

Dit kan alleen wanneer er plaats is, we hebben hier een dagtarief voor.

Ruilen van dagen:

U kunt de contract dagen ruilen, mits de groepsbezetting het toelaat en u dit vooraf kenbaar maakt. Was u kind afwezig vanwege ziekte of andere redenen dan kunt u overleggen de niet gebruikte dag in te leveren op een andere maandag, dinsdag of donderdag.

Bereikbaar:

We vinden het erg belangrijk dat we u altijd kunnen bereiken, tijdens de opvangtijden van u kind. Geef dus ook altijd nieuwe telefoonnummers door.

Oudercommissie:

Elk kinderdagverblijf is verplicht een oudercommissie te hebben. Wanneer drie of meer ouders zich beschikbaar stellen lid te willen worden van de oudercommissie, gaan we een oudercommissie oprichten of handhaven. De huidige oudercommissie bestaat uit drie leden. Er is een reglement voor de oudercommissie.

Klachten:

Hebt u een klacht, dan kunt u dit altijd met ons bespreken, samen met u staan wij altijd open voor een oplossing. Het kinderdagverblijf is aangesloten bij ‘De geschillencommissie’ voor ouders en oudercommissie. Voorwaarden geschilartikel kunt u downloaden op onze website. Omdat wij u ook graag willen helpen met een oplossing, is het fijn als u de klacht met de leiding van “Het Kleine Paleis” bespreekbaar maakt.

Als u nog vragen hebt dan horen we het graag.


We hopen dat u kind/kinderen met veel plezier komt/komen spelen bij kinderdagverblijf “Het kleine Paleis”.